• طراحی مجموعه های متعدد ورزشی – تفریحی (اعم از مجموعه های آبی و توپی)
  • طراحی مراکز درمانی و بیمارستانهای جنرال و آموزشی