• انجام مطالعات طرح جامع دانشگاههای فنی، تخصصی و جامع
  • طراحی مراکز آموزشی ، تحقیقاتی
  • طراحی مراکز فرهنگی ، اجتماعی
  • طراحی مراکز همایش داخلی و بین المللی